نماد

رازها و عجایب در طراحی پرچم‌ کشورها

پرچم‌ها به مثابه هویت بصری (گرافیکی) یک کشور و ملت آن کشور هستند و از این لحاظ طرح آن به لحاظ نمادین بسیار حائز اهمیت است. ضمن اینکه یگانه بودن آن پرچم نیز در مقیاس بین‌الملل نیز اهمیت پیدا می‌کند.

Close