۲۷ راه برای اینکه خلاق باشیم

۱لیست کارهایتان را بنویسید.
۲همیشه یک دفترچهیادداشت همراه خود داشته باشید.
۳مکتوب فکر کنید: بنویسید، بکشید، خطخطی کنید.
۴از پشت کامپیوترتان بلند شوید و یک جای جدید بروید.
۵کارهای خلاق دیگران را ببینید.
۶به خودتان استراحت بدهید.
۷دوش بگیرید.
۸قهوه یا چای بنوشید.
۹به یک موزیک جدید گوش بدهید.
۱۰بیقید فکر کنید.
۱۱کمی از وقتتان را با دوستانترجیحن خلاقبگذرانید.
۱۲به انتقادها اهمیت بدهید.
۱۳کارگاهی کار کنید.
۱۴هیچ وقت تسلیم نشوید.
۱۵تمرین کنید، تمرین کنید، تمرین کنید.
۱۶به خودتان اجازه اشتباه کردن بدهید.
۱۷برای هر کار یک هدف شفاف و مشخص داشته باشید.
۱۸پیشفرضها و مسائل بدیهی را زیر سوال ببرید.
۱۹بازی کنید.
۲۰ریسکپذیر باشید.
۲۱قوانین را نادیده بگیرید.
۲۲اطلاعات مربوط به کار را دستهبندی و یکجا منسجم بکنید.
۲۳یک صفحه از لغتنامه یا دیکشنری بخوانید.
۲۴میز کارتان را مرتب کنید.
۲۵مانند کودکان سوال بپرسید.
۲۶مکتوب فکر کنید.
۲۷یک کار نیمهتمام را به اتمام برسانید.

Close