پنج قانون مهم تا رسیدن به تایپ صحیح

فاصله گذاری
بسیار دیده‌ام که به فاصله‌گذاری در علائم نوشتاری و حتی کلمات - هنوز هم - بی‌توجهی می‌شود...

از آنجایی که رعایت نکردن این قواعد علاوه بر مشکلات خوانشی و دستور زبانی، در «صفحهآرایی» هم مشکلات بسیاری میآفریند، و همچنین میتواند زیرمجموعهی «تایپوگرافی» هم قرار بگیرد، لازم دیدم نوشتهای در این باب منتشر کنم.

پنج مورد از مهمترین قواعد تایپ صحیح (قوانین حروفچینی) به همراه اشتباهات معمول آن:

فاصله‌گذاری صحیح

۱بین تمام کلمات تنها یک فاصله تایپ کنید. نه بیشتر و نه کمتر؛


فاصله‌گذاری صحیح
۲بین حروف یک کلمه، فاصله تایپ نکنید. کلمهای مانند «میشود» را با نیمفاصله بنویسید. همینطور است کلماتی مانند «گیومهها»، «بیجان»، «نقطهگذاری»، «صرفهجویی»، «زیادهخواه» وهمچنین کلمهای مثل «ایمیل» نیز از آنجا که یک کلمه است نباید فاصلهای داخلش داشته باشد.


فاصله‌گذاری صحیح
۳بین علایمی مانند «نقطه»، «ویرگول»، «نقطه‌-ویرگول» (یا سِمیکُلُن)، «علامت سئوال»، «علامت تعجب»، «دو نقطه» و کلمه ماقبلشان فاصله تایپ نشود. و بعد از آنها تنها یک فاصله تایپ شود.


فاصله‌گذاری صحیح
۴بین «پرانتز» و کلمهی داخل پرانتز فاصله تایپ نشود و بین پرانتز و کلمات خارج پرانتز تنها یک فاصله تایپ شود. این قانون همچنین برای «گیومه»، «آکولاد» و «کروشه» نیز صادق است.

فاصله‌گذاری صحیحفاصله‌گذاری صحیح
۵اگر کل جملهای را داخل پرانتز یا گیومهقرار میدهید، نقطهی آخر جمله را داخل پرانتز (یا گیومه) قرار دهید. اما اگر تنها کلمه (یا کلمات) انتهایی جمله داخل گیومه هستند، نقطه را بیرون گیومه بگذارید. «علامت تعجب» و «علامت سئوال» هم از همین قانون تبعیت میکنند.

 

 

Close