«تفکر تصویری» را بشناسیم و آن را توانمند‌(تر) کنیم

تفکر تصویری
برخی متفکران از واژه‌ها استفاده می‌کنند و برخی متفکران از تصاویر. «تفکر واژه‌ای» فرایندی مرحله به مرحله و منطقی است. در تفکر واژه‌ای، فرایند «حل مسئله» از یک جزء یا یک قسمت آغاز می‌شود. متفکران انتقادی برای بیان یک مسئله، ترجیح می‌دهند که درباره آن توضیح دهند.

«تفکر تصویری» اما کلنگر است. متفکران تصویری در برخورد با یک مسئله در ابتدا ابهام زیادی دارند اما ناگهان (معمولا به صورت ناگهانی) شروع به فهم آن میکنند. به همین جهت، متفکران تصویری برای فهم اطلاعات، نیاز به زمان بیشتری دارند اما فهم نهایی آنها بیشتر از متفکران واژهای است.

متفکران تصویری خود بر دو گونهاند: متفکرانی که ترجیح میدهند به صورت تصویری بیاندیشند و متفکرانی که فقط میتوانند تصویری بیاندیشند زیرا در تفکر واژهای خیلی ضعیف هستند. علت این موضوع معمولاً مشکلی است که در دوران کودکی برای شنوایی آنها ایجاد شده است.
تفکر تصویری سریع و قدرتمند است زیرا اطلاعات در یک زمان و با یک نگاه تحلیل میشود اما تفکر واژهای سرعت کمتری دارد زیرا هر واژه باید به صورت مجزا تحلیل شده و تا زمانی که تمام جمله شنیده نشود نمی توان معنی آن را فهمید.

متفکران تصویری میتوانند کلیت یک موضوع را به صورت دقیقتری درک کنند. تفکر تصویری توام با نوآوری، الهام و «تفکر واگرا»ست. این موارد عناصر پایه برای «تفکر خلاق» هستند.


متفکران تصویری در موارد زیر، قوی عمل میکنند:

 • استفاده از تصاویر
 • موقعیتشناسی در رانندگی و یا کوهنوردی ویا یافتن یک مکان بدون دانستن مسیر
 • درک ایده کلی در یک لحظه و تقسیم آن به ایدههای کوچکتر
 • کار با موضوعات پیچیده
 • کنار هم گذاشتن مجموعهای از ایدههای جدا از هم
 • مفاهیم انتزاعی ریاضی
 • گفتار تصویری
 • کار با کامپیوتر
 • به کارگیری الهام
 • حل مسئله خلاقانه
 • حافظه خوب در مورد مکانها، حوادث و مردم
 • مهارت در هندسه، فیزیک و جغرافی
 • استفاده از استعارهها و تصاویر کلامی
 • تفکر سه بعدی
 • دیدن الگوها
 • تجسم ریتم، ملودی و هارمونی

تمرینهایی که برای افزایش توانمندی در تفکر تصویری میتوان انجام داد را اینجا بخوانید.

* منبع: آکادمی تفکر

Close