ابعاد و اسامی کاغذهای استاندارد

ابعاد کاغذ
‎استاندارد بین‌المللی (ISO) یک سیستم متریک (بر اساس میلی‌متر) است که همه‌ی کشورها بجز امریکا و کانادا از آن تبعیت می‌کنند. در این دو کشور از استانداردهای ANSL (موسسه‌ استانداردهای ملی امریکا) استفاده می‌شود. در ادامه اسامی و ابعاد مورد تایید هر دو سیستم آورده شده است.

ابعاد و اسامی کاغذهای استاندارد جهانی (ISO 216)

نام

عرض

طول

4A0

1682 mm

2378 mm

2A0

1189 mm

1682 mm

A0

841 mm

1189 mm

A1

594 mm

841 mm

A2

420 mm

594 mm

A3

297 mm

420 mm

A4

210 mm

297 mm

A5

148 mm

210 mm

A6

105 mm

148 mm

A7

74 mm

105 mm

A8

52 mm

74 mm

A9

37 mm

52 mm

A10

26 mm

37 mm

B0

1000 mm

1414 mm

B1

707 mm

1000 mm

B2

500 mm

707 mm

B3

353 mm

500 mm

B4

250 mm

353 mm

B5

176 mm

250 mm

B6

125 mm

176 mm

B7

88 mm

125 mm

B8

62 mm

88 mm

B9

44 mm

62 mm

B10

31 mm

44 mm

C0

917 mm

1297 mm

C1

648 mm

917 mm

C2

458 mm

648 mm

C3

324 mm

458 mm

C4

229 mm

324 mm

C5

162 mm

229 mm

C6

114 mm

162 mm

C7

81 mm

114 mm

C8

57 mm

81 mm

C9

40 mm

57 mm

C10

28 mm

40 mm

ابعاد و اسامی کاغذهای ANSI

نام

عرض

طول

ANSI A (Letter)

8.5 in

11 in

ANSI B (Ledger)

11 in

17 in

ANSI C

17 in

22 in

ANSI D

22 in

34 in

ANSI E

34 in

44 in

Arch A

12 in

9 in

Arch B

18 in

12 in

Arch C

24 in

18 in

Arch D

22 in

24 in

Arch E

48 in

36 in

* in نشانه مقیاس اندازهگیری اینچ است که مساوی است با 25.4 میلیمتر (mm)

Close