شرایط استفاده از محتوا

ذکر اطلاعاتغیرتجاریبه اشتراکگذاری مشابهویرایش ۳.۰ بینالمللی
نوشتههای این وبسایت تحت شرایط اجازهنامه ویرایش سوم بینالمللی مشترکات خلاقانه از نوع ذکر اطلاعاتغیرتجاریبه اشتراکگذاری مشابه قابل استفاده است. استفاده ورای این شرایط مستلزم اطلاع و کسب اجازه است.

مجوز کریتیو کامنز

مختصر این متن را که خود موسسه مشترکات خلاقانه «خلاصه قابل فهم برای عامه» نامیده است و توسط سوره صادقی ترجمه گردیده است را در ادامه میخوانید:

این یک خلاصه قابل فهم برای عامه از کُد حقوقی (متن کامل اجازهنامه) است.

شما می توانید:
به اشتراک بگذاریدــ اثر را کپی کنید، توزیع کنید و به دیگران بدهید، ریمیکس کنید، اثر را مورد اقتباس قرار دهید: اثری جدید بر اساس این اثر بیافرینید،

به شرط رعایت موارد زیر:
ذکر اطلاعاتــ شما باید به شیوهای که پدیدآورندهٔ اثر و یا اعطاکنندهٔ اذن تعیین کرده است، اطلاعات مربوط به پدیدآوردنده را ذکر کنید، ولی نه به صورتی که چنین برآید که شخص شما یا استفادهٔ شما از اثر مورد تایید و توصیهٔ پدیدآورندهٔ اثر است،

غیرتجاریــ شما اذن استفاده از این اثر را برای اهداف تجاری ندارید. [درصورتیکه استفاده تجاری مورد نظر شما باشد، شمول آن از این اجازهنامه خارج است و باید مستقیماً با دارندهٔ حقوق تماس بگیرید]،

به اشتراکگذاری مشابهــاگر شما این اثر را تغییر دهید، به شکل دیگر درآورید، اثری دیگر بر اساس این اثر پدید آورید و یا تنها قسمتی از آن راو نه اثر را به طور کاملبه اشتراک گذارید و یا استفاده کنید، متعهد خواهید بود که اثر تازهخلقشدهٔ خود را تحت همین اجازهنامه و یا اجازهنامهای مشابه به این در دسترس قرار دهید،

با درک اینکه:
اسقاط حقــ هر یک از شرایط و تعهدات بالا در صورتیکه شما از دارندهٔ کپیرایت کسب اذن کنید، میتواند ساقط شود،

سیطره عمومــ در مواردی که اثر یا هر یک از اجزاء آن مطابق با قانون کپیرایت حاکم، در سیطرهٔ عموم است، این اجازهنامه به هیچ عنوان این وضعیت را تحت تاثیر قرار نمیدهد،

سایر حقوقــ هیچیک از حقوق مورد اشاره در زیر به هیچ ترتیبی تحتتاثیر این اجازهنامه نیست:
حق استفادهٔ منصفانهٔ شما و یا سایر استثنائات و محدودیتهای برقرارشده به موجب قانون کپیرایت حاکم؛
حقوق اخلاقی پدیدآورنده؛
حقوقی که سایر اشخاص ممکن است در خود اثر و یا در شیوهٔ استفاده از اثر داشته باشند؛ مانند حق حریم شخصی یا حق مربوط به زندگی خصوصی؛

اعلانــ برای هر استفادهٔ دوباره از اثر یا توزیع آن، شما مکلف هستید که برای دیگران روشن سازید که اثر تحت شرایط این اجازهنامه در دسترس و قابل استفاده است. بهترین روش انجام این کار گذاشتن پیوندی به این صفحهٔ اینترنتی است.

[توضیح مترجم: متن انگلیسی این صفحه در اینجا و متن انگلیسی کد حقوقی (متن کامل اجازهنامه) در اینجا قابل دسترسیست. ترجمهٔ فارسی کد حقوقیِ این اجازهنامه در دست انجام است. قابل ذکر است که در مورد اجازهنامههای بینالمللیِ مشترکات خلاقانهچنانکه در کُد حقوقی اجازهنامه تصریح شده استدر صورت وقوع اختلاف، متن انگلیسی اجازهنامه حاکم و مورد استناد است.]

Close